Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

APB „Apranga“ (toliau – Bendrovė) organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir valdymo organai: valdyba ir Bendrovės vadovas. Bendrovės valdymas grindžiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose įtvirtintomis nuostatomis.

Visuotinis akcininkų susirinkimas
relation-down
Valdyba: 6 nariai
relation-down
Bendrovės vadovas

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas – tai esminius Bendrovės veiklos klausimus sprendžiantis organas. Jis renka bendrovės valdybą, tvirtina Bendrovės įstatus, metinę finansinę atskaitomybę, sprendžia Bendrovės įstatinio kapitalo formavimo, didinimo, mažinimo klausimus. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais asmeniškai,taip pat  akcininkų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Patariamąja teise susirinkime turi teisę dalyvauti ir kalbėti valdymo organų nariai, auditorius bei Bendrovės vadovas, jeigu jie nėra bendrovės akcininkai. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu tik tada, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Akcininkai balsuoti gali ir paštu. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Bendrovės finansinių metų pabaigos.

Bendrovės valdyba

Bendrovės valdybą renka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba susideda iš 6 narių, renkamų 4 metams, neribojant kadencijų skaičiaus. Valdybos nariu gali būti tik fizinis asmuo. Bendrovės valdybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir Bendrovės įstatai. Valdyba svarsto ir tvirtina:

 • Bendrovės strategiją;
 • Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
 • Pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 • Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

Likus ne mažiau kaip 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, Bendrovės valdyba privalo paruošti Bendrovės veiklos ataskaitą, kurioje būtų pateikti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo numatyti duomenys.

Be to, Bendrovės valdyba:

 • nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal šį ir kitus įstatymus turi būti vieša;
 • priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; bendrovės filialus ir atstovybes;
 • priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai); dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo; Prieš priimdama  sprendimus:  dėl ilgalaikio turto , kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) , kitų asmenų prievolių , kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo , įvykdymo laidavimo ar garantavimo  Bendrovės valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.
 • Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
 • Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrovės įstatus ar Lietuvos Respublikos įstatymus. Valdybos narys neatleidžiamas nuo atsakomybės, jei buvo atšauktas ar atsistatydino, tačiau nuo atsakomybės atleidžiami tie nariai, kurie balsavo prieš atitinkamą sprendimą, ar pareiškė protestą Bendrovės įstatų numatyta tvarka. Ginčus dėl nuostolio atlyginimo sprendžia teismas.

Susipažinti su bendrovės įstatais

Bendrovės valdybos sudėtis:

 • Pirmininkas: Darius Juozas Mockus
 • Nariai: Rimantas Perveneckas, Ilona Šimkūnienė, Marijus Strončikas, Ramūnas Gaidamavičius, Vidas Lazickas

Daugiau apie Bendrovės valdybos pirmininką ir narius...

Bendrovės vadovas

Bendrovės vadovą – Generalinį direktorių – renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina bei skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovo pareiga – organizuoti kasdienę Bendrovės veiklą. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus sandorius, kuriems sudaryti Bendrovės įstatuose nustatytas atvejais reikalingas Bendrovės valdybos ir/ar visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.

Bendrovės vadovas: Generalinis direktorius Rimantas Perveneckas

Daugiau apie Bendrovės vadovus...

ETIKOS IR ELGESIO KODEKSAS

„Aprangos“ įmonių grupė yra mažmeninės prekybos drabužiais lyderė Baltijos šalyse, todėl suprantame, kad esame atsakingi už savo veiksmus, turinčius įtakos mūsų darbuotojams, klientams, akcininkams, visuomenei bei mus supančiai aplinkai. Visose rinkose, kuriose veikiame, savo veiklą plėtojame sąžiningai, skaidriai ir atsakingai, laikomės visų mūsų veikloje taikomų galiojančių teisės aktų ir aukštų verslo etikos standartų bei vadovaujamės Etikos ir elgesio kodeksu, įtvirtinančiu pagrindinius principus, kurių laikantis „Aprangos“ įmonių grupėje siekiame užtikrinti sąžiningumą, skaidrumą ir atsakomybę.

DAUGIAU APIE ETIKOS IR ELGESIO KODEKSĄ

 • 192Parduotuvės
 • 200Prekių ženklai
 • 3Šalys
 • 2300Darbuotojai
 • 94000Parduotuvių plotas m2
 • 226.6 mln.2018 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia